Прирощуємо базу корисних копалин

Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» належить до сфери управління Державної служби геології та надр України, є спеціалізованим підприємством з проведення геофізичних робіт на нафту, газ та інші види корисних копалин. Маючи більш ніж 60-річний досвід, підприємство виконує дослідження із застосуванням широкого комплексу геофізичних методів в основних геологічних регіонах України: Дніпровсько-Донецькій западині, Карпатській нафтогазоносній території, Українському кристалічному щиті, Причорноморсько-Кримській нафтогазоносній території українського сектору Чорного та Азовського морів.
Практично всі перспективні нафтогазові об’єкти на території України виявлені та підготовлені до буріння за результатами робіт ДГП «Укр­геофізика».
Основні види робіт і задачі, які вирішує підприємство:
–регіональне вивчення і геологічне картування;
–підготовка під пошуково-роз­відувальне буріння структур, об’єктів, площ або ділянок, перспективних на нафту, газ та інші види корисних копалин;
–геофізичні дослідження в свердловинах для вивчення геологічного розрізу і оцінки його продуктивності;
–обробка інформації, комплексна інтерпретація і узагальнення геолого-геофізичних матеріалів;
–спеціалізовані роботи по екології, інженерно-геологічні та інші види досліджень.
Найбільшої питомої ваги в обсягах геофізичних робіт займає сейсморозвідка 2Д, 3Д і геофізичні дослідження в свердловинах.
Високу ефективність досліджень забезпечує застосування новітніх технологій при проведенні польових робіт, обробці та інтерпретації одержаної інформації. А також великий досвід і кваліфікація геофізиків та геологів, що працюють на підприємстві. Важливу роль відіграє оптимальне комплексування геофізичних методів на всіх стадіях і етапах робіт.
За результатами робіт ДГП «Укргео­фізика» відкрито більше 400 родовищ різних видів корисних копалин
(нафта, газ, вугілля та ін.).
Підприємство є членом Євро-Азійського геофізичного товариства, Європейської асоціації геофізиків і інженерів, Асоціації науково-технічного і ділового співробітництва з геофізичних досліджень і робіт в свердловинах, Спілки геологів України та ін.
Основне завдання підприємства – виконання державного замовлення з приросту ресурсної бази вуглеводнів та інших корисних копалин. Підприємство виконує роботи згідно державного геологічного завдання, а також на замовлення інших організацій, компаній різних форм власності.
Спеціалісти підприємства мають значний досвід виконання робіт за кордоном.
Сейсморозвідувальні роботи проводяться з застосуванням сучасних технологій 2Д і 3Д в різних сейсмогеологічних і фізико-географічних умовах, в т.ч. у важкодоступних гірських умовах. Спеціалізованими партіями виконуються свердловинні сейсмічні дослідження.
Обробка та інтерпретація сейсмічної інформації проводиться в спеціалізованому Технологічному центрі, а також у відокремлених підрозділах підприємства. Використовуються сучасне програмне забезпечення, робочі станції і персональні комп’ютери, що об’єднуються в локальні мережі.
На підприємстві створено банк геолого-геофізичних даних, який постійно поповнюється і забезпечує надійне зберігання інформації для її багаторазового використання при обробці та інтерпретації.
Геофізичні дослідження в свердловинах виконуються з застосуванням комп’ютеризованих вимірювальних комплексів і сучасного підйомного обладнання, свердловинних приладів та цифрової обробки інформації.
При проведенні робіт використовується комплекс геофізичних методів – сейсморозвідка, гравірозвідка, магніторозвідка, електророзвідка різних модифікацій, радіометрія, геофізичні дослідження нафтогазових та вугільних свердловин.
Найбільш перспективними напрямками сучасної геофізики є технології, які дозволяють створювати об’ємні моделі середовища, прогнозування геологічного розрізу з кількісною оцінкою параметрів середовища (багатовимірна, багатохвильова та свердловинна сейсморозвідка, новітні технології промислової геофізики у свердловинах та з вивчення навколосвердловинного простору, новітні технології вивчення потенціальних полів землі з математичним забезпеченням обробки та інтерпретації).
ДГП «Укргеофізика» активно співпрацює з організаціями Національної академії наук – Інститутом геофізики ім. С.І.Суботіна, Науково-дослідним інститутом гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи, Інститутом геологічних наук та галузевими інститутами, які займаються пошуками та розвідкою корисних копалин. Протягом багатьох років ДГП «Укргеофізика» разом з провідними науковими організаціями України та Європейських країн проводить дослідження з вивчення глибинної будови земної кори з метою визначення перспектив нафтогазоносності надр. Такий підхід дозволяє науково обґрунтувати напрямки геологорозвідувальних робіт та ефективно впроваджувати сучасні технології та технічні розробки.
За період своєї діяльності (з 1951 р.) підприємство виконало регіональні дослідження території України, що визначило подальші напрямки геологорозвідувальних робіт, а також значний обсяг пошукових, пошуково-розвідувальних і розвідувальних робіт, що дало можливість забезпечувати приріст ресурсів та запасів для нафтогазовидобувної промисловості. Геофізичний моніторинг родовищ дозволяє вирішувати важливі питання ефективної експлуатації родовищ корисних копалин.
Завдяки комплексному підходу до пошуків родовищ корисних копалин, в першу чергу нафти і газу, ефективність геофізичних досліджень постійно зростає.
На сьогодні ДГП «Укргеофізика» – це потужна організація, яка проводить геофізичні дослідження на території 19 областей України, в Автономній Республіці Крим, на акваторіях Чорного і Азовського морів. Маючи сучасну геофізичну апаратуру, потужні обчислювальні центри, передові технології обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації і висококваліфіковані кадри, підприємство входить до числа лідерів геофізичних компаній.
Стратегія розвитку ДГП «Укргеофізика» базується на положеннях «Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року», Закону України «Про нафту і газ», «Кодексу про надра», галузевих та міжгалузевих програм геологічного вивчення та розвитку мінерально-сировинної бази держави.
Анатолій Степанович БЕГАЛЬ, генеральний директор
Анатолій Петрович ТОЛКУНОВ, перший заступник генерального директора – головний інженер
Олег Григорович ЦЬОХА, головний геолог

Back to Top